تبليغات X
نیازمندی رایگان
وبلاگدهی
تعمیر کولر گازی
ژئوتکنیک
درج آگهی
تور استانبول
فروش عمده پوشاک زنانه
طراحی سایت در اصفهان
شرکت ژئوتکنیک
درج آگهی
کارهای دست سازوهنری
تاريخ : 25 دی 1395 | 16:19 | نویسنده : mahsakhodakhah | بازدید : 80
سفارش انواع شمع های تزیینی,ویترای،طراحی،نقاشی برروی پارچه وانواع سطوح،مطابق باسلیقه ودکورسیون شما باکانال تلگرامی ماهمراه باشیدhttps//telegram.me/golbargshabامتیاز : 2


طبقه بندی: شمع سازی،
شمع سازی،شمع دارچینی،خلاقیت،گلبرگ شب،،شمع لیوانی،کانال تلگرام,

تاريخ : 17 دی 1395 | 19:16 | نویسنده : mahsakhodakhah | بازدید : 98
برﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺩﻭ ﮐﺎﻏﺬ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻱ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻟﮑﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺗﻮﻱ ﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻃﺮﺡ ﻟﮑﻪ، ﺳﺒﺐ ﺁﺏ ﺷﺪﻥ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻫﺎ ﺷﻮﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﮑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ. @golbargshab ﻧﮑﺘﻪ: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺭﻧﮕﻲ ﺷﻤﻊ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﺎﺭﭼﻪ @golbargshab ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻤﻲ ﺍﻟﮑﻞ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﮑﻞ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﻳﻲ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ. ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ @golbargshab ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻟﮑﻪ، ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﻧﺨﻲ ﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺗﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎ ﻟﮑﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻧﮓ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻴﺪ. #ﻟﮑﻪ_ﺷﻤﻊ_ﺭﻭﻱ_ﮐﻔﭙﻮﺵ_ﭘﺎﺭکت 👇👇👇👇 ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻳﺦ، ﺳﻔﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ @golbargsha ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﺟﺴﻤﻲ ﺗﻴﺰ، ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ. ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺧﻄﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﮐﻤﻲ ﭘﻮﻟﻴﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻣﺎﻟﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﻧﺮﻡ، ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ @golbargshabامتیاز : 3


طبقه بندی: شمع سازی،
لکه شمع،پارچه,

تاريخ : 17 دی 1395 | 19:03 | نویسنده : mahsakhodakhah | بازدید : 114
🌺🍂🍃🌺🍃🍂🌺🍃🍂 🍃🌺🍃🍂 🍂🍃🌺 http://telegram.me/olbargshab 🌺🍂 🍃 🍂 🌺 سلام عزیزان!🌷 مامیخواییم کمکی کرده باشیم به کودکان پروانه ای این کودکان احتیاج به کمک همه ی مادارند من قیمتی برای کارهام تعیین میکنم که قسمتیش به این کودکان کمک میشه والبته قیمت اصلیش روهم میزارم هرکس خواست کمک میکنه وهرکس هم که نخواست به قیمت اصلی خریداری میکنه هیچ اجباری وجودنداره من فقط میخوام به سهم خودم کمکی کرده باشم به این کودکان،هرچقدرهم کم وناچیز💕 برای سلامتی همه بیماران دعاکنید💕 🌺 🍂 🍃 🌺🍂 🍂🍃🌺 http://telegram.me/golbargshabکانال تلگرامی ما 🍃🌺🍂🍃 🌺🍂🍃🌺🍂🍃🌺🍂🍃امتیاز : 2


طبقه بندی: شمع سازی،
شمع سازی،شمع دارچینی،نقاشی روی شیشه،خلاقیت،شمع لیوانی،ویترای,

تاريخ : 16 دی 1395 | 0:56 | نویسنده : mahsakhodakhah | بازدید : 100

تاحالابه این فکرکردیدکه چراروی کیک تولدشمع میزارن ولحضه فوت کردن شمع میگن آرزوکن؟ رازشمع چیه؟🙄🤔🙄🤔 👇👇👇 عالم خلقت اگه تجذیه بشه به چهارعنصرمی رسیم:👈آب....آتش....باد....خاک....👉 ودردل این چهارعنصرشعورالهی وجودداره.... اگه موقع دعاکردن جایی باشیم که این چهارعنصر👆👆👆👆وجودداشته باشه باشن استجابت دعا به شدت اتفاق میفته... 🕯🕯🕯🕯شمعی که میسوزه این چهارعنصروباهم داره: موم شمع:خاک شعله شمع:آتش دودشعله:باد موم ذوب شده:آب وقتی موقع دعاکردن به شمع درحال سوختن نگاه میکنی 🕯به شعورالهی متصل ترمیشی... ودعابه راحتی به عالم بالا👆👆👆میره وبه استجابت میرسه اگه باقوانین خیرهماهنگ باشه.😍🎓🎒💍👒؟؟؟؟🤔🤔🤔 😂😂رازشمع اینه.... @golbargshab برای همین درمحراب هاومکان های مقدس برای دعاکردن شمع روشن میکنن وروی کیک تولدشمع میزارن ولحظه ی فوت کردنش میگن آرزوکن....!!! روزاتون بهاریامتیاز : 2


طبقه بندی: شمع سازی،
رازشمع،شمع سازی,

صفحه قبل 1 صفحه بعد